ISO 14001 ympäristöstandardi uudistui 08/12/2015

Uudistettu versio nostaa ympäristöasiat vahvemmin johdon agendalle, edellyttäen ympäristöasioiden sisällyttämistä strategioihin. Standardi korostaa riskilähtöistä ajattelutapaa, johon kuuluu riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen.


ISO 14001:2015 on vahvistettu eurooppalaiseksi standardiksi. SFS vahvisti uuden ISO 14001 -standardin kansallisesti tunnuksella SFS-EN ISO 14001 ja julkaisi sen suomennoksen marraskuussa 2015.

Ympäristöjärjestelmästandardin uudistus vastaa standardin käyttäjäkunnan tarpeisiin, kasvaviin ympäristöhaasteisiin ja yhteiskunnallisiin odotuksiin. Standardin perusperiaatteet – kuten ympäristöjärjestelmän rakenteen perustana oleva PDCA-malli (plan, do, check, act) – säilyvät.

Keskeisimmät muutokset liittyvät seuraaviin asioihin:

- Strateginen suunnittelu: Ympäristöasiat on sisällytettävä osaksi organisaation strategisen suunnittelun prosesseja. Uudet vaatimukset koskevat toimintaympäristön analysointia, sidosryhmien tarpeiden ja odotusten kartoitusta, riskien hallintaa ja mahdollisuuksien tunnistamista.

- Johtajuus: Organisaation johdon vastuita ja sitoutumista korostetaan. Johdon vastuulla ovat mm. ympäristötavoitteet ja niiden yhdenmukaisuus organisaation strategian kanssa sekä ympäristöjärjestelmän tuloksellisuus.

- Ympäristönsuojelu: Jatkuvaa parantamista koskien painopiste siirtyy ympäristöjärjestelmän parantamisesta ympäristönsuojelun tason parantamiseen. Organisaation sitoumuksiin voivat sisältyä mm. resurssien kestävä käyttö, ilmastonmuutoksen lieventäminen ja biodiversiteetin suojelu.

- Elinkaariajattelu: Ympäristönäkökohtien hallinnassa organisaation on laajennettava näkökulmaa tuotteen tai palvelun elinkaareen. Tämä ei edellytä elinkaariarvioinnin tekoa.

- Ulkoistetut prosessit: Ulkoistettujen toimintojen merkittäviä ympäristönäkökohtia tulee ohjata tai niihin tulee vaikuttaa sopivin hallintakeinoin

- Viestintä: Organisaation on luotava prosessit sisäiselle ja ulkoiselle viestinnälle. Informaation luotettavuus on varmistettava.

Uudistettu ISO 14001 noudattaa samaa yhteistä rakennetta sekä samoja avaintermejä ja määritelmiä kuin joukko muita kansainvälisiä johtamisen standardeja kuten 23.9. julkaistava laadunhallinnan ISO 9001:2015 ja valmisteilla oleva työterveyden ja -turvallisuuden standardi ISO 45001. Tämä helpottaa standardien rinnakkaista käyttöä ja vaatimusten sisällyttämistä organisaation johtamisjärjestelmään ja liiketoimintaan.

ISO 14001 on yksi käytetyimmistä ISO-standardeista ja maailman tunnetuin viitekehys ympäristöjärjestelmälle. Standardia voidaan soveltaa minkä tahansa tyyppisessä ja kokoisessa organisaatiossa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

ISO 14001 tuo kokonaisvaltaisen lähestymistavan ympäristöasioiden hallintaan. Ympäristöjärjestelmässään organisaatio sitoutuu ympäristönsuojelun tason parantamiseen, organisaatiota sitovien ympäristövelvoitteiden täyttämiseen ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseen.

Standardin uudistamisesta on vastannut ISOn tekninen komitea TC 207/SC 1, jonka työhön osallistuu asiantuntijoita 70 maasta. Suomessa ympäristöjärjestelmien standardisoinnin kansallisena asiantuntijaryhmänä toimii SFS:n komitea TK 113 Ympäristöasioiden hallinta.

Standardeja voit tilata SFS:n asiakaspalvelusta (sales@sfs.fi tai http://www.sfs.fi/).

IKAROS FINLAND OY  |  020 – 741 8750  |  tilaukset@ikaros.fi